خدای من!

به یک فنجان قهوه ی تلخ اسپرسوی خوشمزه

دعوتت میکنم.

میشه؟