...

لا مصب جان!

بفهم!

نه من بچه ام نه تو! میگم نه یعنی نه.

چرا به خودت میگیری؟

خسته ام از رفع سو تفاهم ها.

تصمیم به سکوت دارم.

دیگه با هیچ کس وارد بحث نمیشم.

باورم نمیشه کسی که راحت باهاش میتونم حرف بزنم

 و بحث کنم، اینقدر الان اذیتم کنه با حرفهاش.