اینکه بعد از مدتها بی حوصلگی

هوس فیلم دیدن بکنم

نشونه ی خوبی برام محسوب میشه!!

دارم می رم The Note Book ببینم. ببینید، ندیده میگم ببینید.

خوبه!