جدا سخته ها قبول دارید؟

-----

پدر من! این چه حرفی بود برای دلداری دادن زدی؟

بگم نمیبخشمت تا آخر عمر؟ خوبته؟

-----

گفته بودم قرص های دکتر اینقدر بیتفاوتم کرده که ... ؟

الان یه اتفاق بعد مدتها و ماهها تکونم داد! باعثم کرد بیام

همین دو جمله رو بنویسم!!

----

پایان نامه!! اعصاب خورد کن!! نو موضوع! چوزینگ موضوع سو هارد!

پ ن : قراره بریم سربازی نه؟!! دو سال رفیق بازی چه شود!!!