خوبت می کنم.

به خدا خوبت می کنم.

به همون خدایی که قراره تو خوب کردنت کمکم کنه

خوبت می کنم.

تنهاییم تو این راه، اما اونقدری که خدا داریم

هزار صدمشم کمبود نداریم.

خوبت می کنم.

نکنم زهرا نیستم.

من با اراده ام مشهورم

حداقل واسه خودم

++ بمیرم برای دل تنها و دست بی یارت

+++ می سوزم و می میرم و جان می گیرم

با اینهمه هر بار ... زبان می گیرم