این عدالته؟

انصافه؟

علیرضا آذر جانان دو ایستگاه بالاتر جشن امضای کتاب داشته باشه و‌من سر کار باشم!

....