اسراف همیشه دور ریز نیست

گاهی استفاده بیش از حده

وقتی ظرفیتت تکمیله و زیادی میخوری هم اسرافه

وقتی خسته از سر کار میای و میان وعده و شامت یکی میشه

وقتی فقط یک لیوان از اون قوری چای خوش طعم و تازه ای که مادرت برات دم کرده

می خوری و بعدش شامت سوپ داغه که کل حجم معده رو اشغال می کنه

آیا اینکه برای دستانش دلش نیتش عشق می ورزی و تمام چای رو تا آخر شب تموم می کنی

تا دور ریز نشه

اسرافه؟

یا بمونه و دور ریخته بشه اسرافه؟

++ زندگی سراسر ایهام و مغالطه اس

باید هوشیار بود. همین!!

بی ربط و با ربط به پست بالا