امروز با اشک شور افطار کردم.


جای خالیت سر سفره افطار خار دل بود.


زودتر برگرد و پرش کن بابایی