چند پست پایینترم یه جورایی طعم خودش رو بهم چشوند.


خدای من سلامتی دل و دینم رو از تو میخوام.


در این مورد اجابت بی برو برگرد میخوام.


باش باهامون.