در حال نام گذاری چهارشنبه 4 اسفند 1395 06:33 ب.ظ نظرات ()


تو چشم برهم زدنی

به همین سادگی

قلبی از تپش ایستاد

چشمی بسته شد

نفسی برنگشت

تكیه گاه بانویی

پدر فرزندی

گرمی خانواده ای

سقف خونه ای

رفت ...

فاتحه لطفا برای آقایی كه نمیشناختیم ...