زهرا راد چهارشنبه 4 اسفند 1395 07:33 ب.ظ نظرات ()


تو چشم برهم زدنی

به همین سادگی

قلبی از تپش ایستاد

چشمی بسته شد

نفسی برنگشت

تكیه گاه بانویی

پدر فرزندی

گرمی خانواده ای

سقف خونه ای

رفت ...

فاتحه لطفا برای آقایی كه نمیشناختیم ...