جدیدا دارم تمرینش میكنم.

از مخاطبم میخوام توضیح بده

با آرامش گوش میدم

خودم رو جا میذارم

حرفش رو تكرار میكنم و میپرسم:

منظورت این بود درسته؟

این برای یك انسان عجول

و یه كوچولو بی طاقت و بی اعصاب مثل من

در حد مرگ سخته!!

ولی شدنیه نه؟

روحیه بدین بهم :دی